Fundacja Osób Wykluczonych „Oblicza Życia” wraz z autorem i właścicielem testów KORP Firmą KOM LOGO                         zapraszają  5 maja 2018r. na 8 godzinne szkolenie.

Temat szkolenia:
KORP  jako standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od  1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.

Program szkolenia:

1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
3. Charakterystyka kwestionariusza.
4. Warunki przeprowadzania badania.
5. Wywiad z opiekunem dziecka.
6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.

Zajęcia prowadzone będą przez: mgr Elżbietę Bogacz i mgr Annę Bogacz-Rybczak

Szkolenie kończy się zaświadczeniem. Numer zaświadczenia jest jednocześnie kodem uruchamiającym program do wypełniania badań online. Uczestnictwo w szkoleniu uprawnia do zakup narzędzia KORP.

Miejsce szkolenia: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych  w Płocku ul. Misjonarska 22, 05 maja 2018r. godz. 9.00- 16.00.

Koszt szkolenia 350 zł , przy zgłoszeniu można wpłacić całą kwotę za szkolenie lub  przedpłatę (bezzwrotna w przypadku rezygnacji) w wysokości 150zł. W tytule proszę wpisać „ Szkolenie KORP imię i nazwisko uczestnika”. W przypadku potrzeby wystawienia faktury proszę o przesłanie w e-meil danych do faktury.

Rejestracja: Zgłoszenie z potwierdzeniem wpłaty proszę o przesłanie na email: biuro@obliczazycia.pl tel. 881 206 506

Zgłoszenie powinno zawierać informację do zaświadczenia:

 imiona i nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia oraz  email, telefon komórkowy,

Numer konta:
Fundacja Osób Wykluczonych „Oblicza Życia” 09-410 Płock ul. Czwartaków 4 m 15.
BGŻ : 20 2030 0045 1110 0000 0288 8890

Prowadzący:

  • ­ mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach.
  • ­ mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, opiekunów świetlic środowiskowych, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

 Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania.

Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.

Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.