1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Osób Wykluczonych „Oblicza życia” zwana dalej: „Fundacją” została ustanowiona przez Pawła Chojnowskiego, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym Rep. A Nr. 68/2014, sporządzonym dnia 15 stycznia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Stary  Rynek 7 lok 2 w Płocku przez notariusza Jakuba Szczepańskiego.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z póź. zm.)  oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”
 3. Fundacjamoże posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja „Oblicza życia” oraz odpowiednikami nazwy pełnej i skróconej w językach obcych,
 4. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny.
 5. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 6.         Siedzibą Fundacji jest miasto Płock 09-410 , ul. Czwartaków 4 m 15
 7.         Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 8.         Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania założonych przez siebie celów społecznych i gospodarczych.
 9.         Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć :oddziały, zakłady i filie.
 10. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 11. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych i gospodarczych.

 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw pracy i opieki społecznej oraz prezydent miasta Płocka

 

Fundacja jest organizacją non profit

Zarząd Fundacji

 

1          Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem” składa się z 3 do 7 osób powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz członek/członkowie, jeżeli Zarząd liczy więcej niż 3 osoby. Fundator może wchodzić w skład Zarządu i w takiej sytuacji według jego wyboru przysługuje mu funkcja Prezesa albo Wiceprezesa.
 2. Fundator ma prawo do wskazania Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Jeżeli Fundator wchodzi w skład Zarządu ma prawo do wskazania Sekretarza oraz Prezesa albo Wiceprezesa.
 3. Oświadczenie Fundatora o powołaniu w skład Zarządu, o wskazaniu Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz objęciu funkcji Prezesa lub Wiceprezesa powinno zostać złożone na piśmie.
 4. Członkami Zarządu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady.
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:
 7. a)         zarządzanie majątkiem Fundacji
 8. b)         planowanie zadań należących do Fundacji
 9. c)         sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
 10. d) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do powiększenia majątku Fundacji
 11. e) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów
 12. f) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu, połączenia lub likwidacji Fundacji za wcześniejszą zgodą Fundatora,
 13. g) podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania do spółek i fundacji
 14. h) ustalenie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji
 15. i) tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i filii Fundacji,
 16. j) przyjęcie regulaminów dotyczących działalności Fundacji.
 17. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu oraz regulaminu, o którym mowa w § 14 ust 2 Statutu.