Skip to content

O nas

  1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Osób Wykluczonych „Oblicza życia” zwana dalej: „Fundacją” została ustanowiona przez Pawła Chojnowskiego, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym Rep. A Nr. 68/2014, sporządzonym dnia 15 stycznia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Stary  Rynek 7 lok 2 w Płocku przez notariusza Jakuba Szczepańskiego.
  2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z póź. zm.)  oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”
  3. Fundacjamoże posługiwać się nazwą skróconą: Fundacja „Oblicza życia” oraz odpowiednikami nazwy pełnej i skróconej w językach obcych,
  4. Fundacja posiada wyróżniający ją znak graficzny.
  5. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
  6. Siedzibą Fundacji jest miasto Płock 09-410 , ul. Czwartaków 4 m 15
  7. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  8. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla właściwego realizowania założonych przez siebie celów społecznych i gospodarczych.
  9. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć :oddziały, zakłady i filie.
  10. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
  11. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych i gospodarczych.

  Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw pracy i opieki społecznej oraz prezydent miasta Płocka.
  Fundacja jest organizacją non profit.