Cel, zakres i formy działania Fundacji Osób Wykluczonych „Oblicza Życia”

Celem Fundacji:

 • 1) aktywizacja, wspieranie, niesienie pomocy humanitarnej i charytatywnej, inspirowanie: dzieci , młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, niesłyszących, zagrożonych uzależnieniami, osób uzależnionych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, osób „50 plus” oraz ich rodzin.
 • 2) promowanie i rozwój zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej.
 • 3) ochrona i promocja zdrowia.
 • 4) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • 5) prowadzenie zajęć, terapii psychologiczno – pedagogicznej.
 • 6) rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo wychowawczych i opiekuńczych dotyczących kultury fizycznej i sportu: masowego i wyczynowego .
 • 7) promocja informacji turystycznej oraz działań związanych z turystyką poprzez organizowanie wycieczek, rajdów, zlotów, biwaków.

8)            aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i ich rodzin, osób niesłyszących, osób 50 plus, uzależnionych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie.

9)            działalność informacyjno-propagandowa polegająca na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych ich rodzin, osób niesłyszących, osób 50 plus, bezrobotnych,  uzależnionych ,wykluczonych społecznie.

10)          wspieranie osób niepełnosprawnych, niesłyszących, osób 50 plus, uzależnionych, wykluczonych społecznie i bezrobotnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy.

11)          niesienie pomocy, humanitarnej i charytatywnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, niesłyszącym, osobom 50 plus, bezrobotnym,  uzależnionym i wykluczonym społecznie.

12)          wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku do osób: niepełnosprawnych, niesłyszących, zagrożonych wykluczeniem , wykluczonych społecznie i sprawnych.

13)          poprawa kondycji fizycznej i psychicznej osób: niepełnosprawnych i ich rodzin, niesłyszących, osób 50plus, bezrobotnych,  uzależnionych i ich rodzin, wykluczonych społecznie.

14)          współpraca i wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania.

15)          organizowanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, niesłyszących, osób 50 plus, bezrobotnych,  uzależnionych, wykluczonych społecznie.

16)          gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących osób niepełnosprawnych, niesłyszących, osób 50 plus, bezrobotnych,  uzależnionych, wykluczonych społecznie.

17)          inspirowanie i wspieranie działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, niesłyszących, osób 50 plus , bezrobotnych,  uzależnionych i ich rodzin, wykluczonych społecznie.

18)          organizowanie:

 1. a) krajowych i międzynarodowych kampanii, konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji.
 2. b) turnusów rehabilitacyjnych, grup kolonialnych, warsztatów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, niesłyszących, zagrożonych uzależnieniami, osób uzależnionych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, osób  50 plus oraz ich rodzin
 3. c) spotkań z wychowawcami, nauczycielami szkół i placówek oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych pod opieką, których pozostają osoby niepełnosprawne, niesłyszące, osoby 50 plus , bezrobotni ,  uzależnieni, wykluczeni społecznie.
 4. d) niepublicznych placówek prowadzących leczenie, kompleksową edukację, osób niepełnosprawnych, niesłyszących, osób 50 plus, bezrobotnych,  uzależnionych, wykluczonych społecznie.
 5. e) akcji charytatywnych, których dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Fundacji.

19)          organizowanie szkoleń, kursów dla niepełnosprawnych, niesłyszących, bezrobotnych , uzależnionych i wykluczonych społecznie w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży zawodowej.

20)          promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, niesłyszących, uzależnionych , osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wykluczonych społecznie.

21)          prowadzenie poradnictwa zawodowego.

22)          wspieranie i rozwijanie wolontariatu.

23)          promocja kultury poprzez organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli, festiwali, festynów, targów, wystaw.

24)          działanie w zakresie społecznej reintegracji –  działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz  działania w zakresie zawodowej reintegracji – działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy poprzez tworzenie lub przystępowanie do spółdzielni socjalnych w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. nr 94 poz. 651 z  późn. zm.)

25)          działanie w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,  poprzez tworzenie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek o statusie zakładów aktywności zawodowej , w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

26)          wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia.

27)          wspieranie osób nieuleczalnie lub obłożnie chorych, w tym dzieci, poprzez zapewnienie im opieki paliatywnej w formie instytucjonalnej,

28)          zapewnienie osobom nieuleczalnie chorym, w tym dzieciom dostępu do specjalistycznego sprzętu medycznego,

29)          zapewnienie osobom nieuleczanie lub obłożnie chorym oraz członkom ich rodzin wsparcia duchowego i mentalnego

30)          wspieranie inicjatyw związanych z leczeniem paliatywnym w tym organizowanie, warsztatów, szkoleń i konferencji dla lekarzy, personelu medycznego i wolontariuszy,

31)          występowanie do organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, osób 50 plus, bezrobotnych, uzależnionych oraz chorych,

 1. W realizacji swych działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

 

 

Cele Fundacja będą realizowane poprzez:

–              wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia

–              zakładanie szpitali, przychodni, poradni specjalistycznych zajmujących się diagnozowaniem, badaniem, terapią i leczeniem dzieci, młodzieży i dorosłych.

–              prowadzeniem kursów, szkoleń oraz warsztatów

–              przyznawaniem stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji.

–              organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych.

–              poradnictwo: logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia korekcyjne, rehabilitacyjne, wyrównawcze, ogólnorozwojowe, stymulujące, terapie rodzinne, wczesnego wspomagania rozwoju.

–              warsztaty dla nauczycieli i wychowawców oraz otwarte zajęcia dla nauczycieli, studentów i rodziców.

–              zakładanie grup wsparcia.

–              zakładanie świetlic.

–              zakładanie żłobków.

–              zakładanie przedszkoli.

–              zakładanie szkół  podstawowych, gimnazjów do szkól ponadgimnazjalnych.

–              prowadzenie Zakładów Aktywacji Zawodowej.

–              organizowanie imprez sportowych, zajęć indywidualnych i grupowych.

–              organizowanie wycieczek i rajdów,

–              zakładanie hospicjów,

–              wypożyczanie specjalistycznego sprzętu medycznego osobom obłożenie lub nieuleczalnie chorym,